Canadian School

Method/ Metoda

Všechny kurzy z programu Helen Doron English zajišťujeme ve spolupráci s výukovým centrem HDE Karlovy Vary a Mariánské Lázně, Výuku zajišťují certifikovaní lektoři této metody.

Four principles, great courseware and devoted teachers – that’s the Helen Doron Methodology

All Helen Doron English courses, no matter what age they were designed for, are based on four basic principles that contribute to the method’s unquestionable success.

Čtyři základní principy, skvělé výukové programy a oddaní učitelé – to je metodologie Helen Doron

Všechny kurzy Helen Doron English, bez ohledu na to, pro jakou věkovou skupinu byly navrženy, jsou založeny na čtyřech základních principech, které přispívají k nespornému úspěchu metody.

Repeated hearing. A central component of Helen Doron English is background hearing the designated CD or audio tracks at home, optimally twice daily for 15-25 minutes each time. This provides the ongoing exposure to English that is so important at young ages. CDs with original songs and stories composed especially for Helen Doron English are part of the Student Learning Sets provided when you sign your child up for a Helen Doron English course.

Opakovaný poslech. Hlavní součástí Helen Doron English je domácí poslech určených CD nebo audio podkresových nahrávek v domácím prostředí, nejlépe dvakrát denně, pokaždé alespoň 15-25 minut. To zajišťuje neustálé vystavování dítěte anglickému jazyku, což je v tomto raném věku nezbytně důležité. CD s originálními písněmi a příběhy složené výlučně pro Helen Doron English jsou součástí studentského výukového setu, který vám bude poskytnut po zapsání Vašeho dítěte do kurzu Helen Doron English.

Positive reinforcement. When your child said his first word, you showed your delight; this positive feedback encouraged your child to continue saying that word and go on to new words. With Helen Doron English, children learn in the same manner as they to their native language—with loads of positive reinforcement. Helen Doron teachers provide this positive encouragement in the classroom.

Pozitivní podpora. Když Vaše dítě řeklo své první slovo, dali jste najevo svou radost, a tato pozitivní zpětná vazba povzbudila dítě k tomu, aby slovo znovu opakovalo a zkoušelo slova nová. S Helen Doron English se děti učí stejným způsobem jako svou mateřštinu – se spoustou pozitivní podpory. Učitelé Helen Doron tuto pozitivní podporu ve svých třídách dětem dopřávají.

Small group learning. Helen Doron English courses are taught in small groups from 4-8 students. This permits the best of both worlds. On one hand, students enjoy the advantage of group interaction as opposed to private tutoring. On the other hand, small groups allow for personal attention and plenty of practice in English. Research has shown that small group learning brings better results than private classes.

Učení v malých skupinách. Programy Helen Doron English jsou vyučovány v malých skupinách od 4 do 8 studentů, což jim dává to nejlepší z obou světů. Na jedné straně získávají studenti – na rozdíl od soukromé výuky – výhodu součinnosti ve skupině. Na straně druhé, malé skupinky umožňují osobní přístup a pozornost i příležitosti k individuálnímu procvičování užívání angličtiny. Výzkum potvrdil, že studium v malých skupinách přináší lepší výsledky než soukromé hodiny.

Make learning fun.The Helen Doron teaching method takes into account children’s unique learning styles and uses games, movement, music and lots of fun to maximize kids’ natural love of learning and tendency to absorb languages. Whether aged 3 months or 19 years, children and youth enjoy our lessons which are highly structured, yet fun and dynamic at all times.

Děláme z učení zábavu. Výuková metoda Helen Doron bere v potaz jedinečné přístupy dětí k výuce a používá hry, pohyb, hudbu a spoustu zábavy, aby tak maximalizovala přirozenou dětskou lásku k učení a tendenci absorbovat jazyk. Ať už tříměsíční, tříletí, desetiletí nebo sedmnáctiletí, děti a mládež si užívají naše hodiny, které jsou hojně strukturované, ale přesto za všech okolností zábavné a dynamické.

Devoted Teachers

Helen Doron English is extremely proud of its professional, dedicated teaching staff. All Helen Doron teachers pass a rigorous training course where they learn the methodology in detail and are trained to use our proprietary learning materials. We find that once they have taken this course, our teachers become passionate believers in the method and extremely devoted to making sure that every kid gets the most out of the lessons. Their enthusiasm naturally rubs off on the kids who can’t wait for the next lesson to begin.

Oddaní učitelé

V Helen Doron English jsme nesmírně pyšní na své profesionální a práci oddané učitele. Všichni učitelé Helen Doron prošli precizním školením, během kterého detailně studovali metodologii, a jsou vyškoleni používat naše speciální patentované výukové materiály. Zjišťujeme, že jakmile jednou projdou takovýmto školením, stanou se z nich nadšení vyznavači metody a vysoce oddaní učitelé, kterým záleží na tom, aby si děti odnesly z hodiny co nejvíce. Nadšení přirozeně přechází na děti, které se nemohou dočkat další hodiny.

 

Best in Industry Courseware

All Helen Doron English programmes—from Baby’s Best Start for infants to Teen English for teens up to 19 years—are developed in-house under the direction of Helen Doron herself. The development teams consist of experts in linguistics, EFL (English as a foreign language) and child development. All stories, songs, and animations are composed and produced especially for Helen Doron English to correspond with vocabulary appropriate to each specific course. Likewise, all activities and games are designed to provide students with a challenging, yet fun experience while facilitating vocabulary retention.

Nejlepší výukové materiály na trhu

Všechny programy Helen Doron English – od Baby’s Best Start pro batolata až po Teen Talent pro teenagery do věku 19 let – jsou vyvíjeny pod vedením Helen Doron osobně. Vývojové týmy se skládají z odborníků na lingvistické vědy, EFL (angličtiny jako druhý jazyk) a dětský rozvoj. Všechny příběhy, písně a animace jsou vytvářeny a produkovány speciálně pro Helen Doron English tak, aby odpovídaly slovní zásobě vhodné pro každý konkrétní kurz. Všechny aktivity a hry jsou navrhovány také tak, aby poskytovaly studentům podnětnou, ale přesto zábavnou formu podporující memorování slovní zásoby.